هشدار درباره گسترش استفاده از یک برچسب برای درمان بیماری ها