تهیه و تنظیم:     بهاره ظهوری

انعطاف پذیری کسب و کارها در تقابل با COVID-19 کلید اصلی است!

دیر یا زود، کووید (COVID-19) از بین خواهد رفت و شرکتها فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. اما در این فرآیند ترمیم کسب و کار، بهتر است که دانش ها و ابزار جدیدی آموخته و بکارگرفته شود. این دانش ها نه تنها به مدیران کمک می کند که این دوران را براحتی پشت سر بگذارند، بلکه آنها را آماده می کند تا به ابهامات آتی نیز به طرز موثری پاسخ دهند. یکی از این چارچوبها، رهبری انعطافی است. این مفهوم در برگیرنده اصول زیر می باشد:

انعطاف پذیری بعنوان یه عنصر وجودی

چه درسی ما از این دوران گرفتیم که می تونیم به صورت دائم در کسب و کارمون بکار بگیریم؟

چه فعالیتهایی در حین پاسخ اولیه ما به این بحران در هم شکسته شد و چگونه می توانیم بصورت دائم از آنها جلوگیری کنیم؟

کجا مدل عملکردی ما از مدیریت این بحران عاجز بود؟

چه تغییرات اجباری دیگری بوسیله این بحران به سیستم کسب و کار ما وارد شد؟

تغییر افق دید: از امروز به فردا

موقعیت و مدیریت: آیا آهنگ فعالیت شرکت از مدیریت بحران به مدیریت برنامه های میان مدت تغییر یافته است؟

تمرکر: آیا شرکت بر روی بازار متمرکز شده است؟

برنامه ریزی: آیا سناریوهای مختلف تعریف شده است و هر کدام از آنها چگونه می توانند شرکت را در این برنامه ترمیم کمک نمایند؟

نگرش: چگونه ما می خواهیم کسب و کار را ترمیم کنیم؟ چه مدلهای جدید کسب و کاری باید طراحی شوند؟

 تنها قطعیت، عدم قطعیت است

تاثیر هر یک از این 5 گروه عدم قطعیت در برنامه ترمیم و آینده چگونه است؟

  • قراردادهای اجتماعی در حال تغییر
  • قوانین و نقش های در حال تغییر نهادها
  • نیازهای سرمایه ای/منابع مالی غیر قابل پیش بینی
  • پایداری مشتری/ تغییرات رفتاری مشتری
  • انتظارات فیزیکی، احساسی، مالی و دیجیتال در حال تغییر

اعتماد به عنوان کاتالیزور ترمیم

طی فرایند ترمیم، اعتماد چگونه می تواند ساخته و یا خراب شود.

کجا و چگونه اعتماد بیشتری می تواند ساخته شود تا فرایند ترمیم را تسهیل کند

انعطاف پذیری

پیش بینی مقصد

 در پایان دوران ترمیم:

“موفقیت” چگونه بنظر می رسد؟

برنامه زمانی مورد انتظار برای “ترمیم” چگونه است؟

چه متغیرهایی می توانند این برنامه زمانی را تحت تاثیر قرار دهند؟

چه تاثیری هر یک از 5 گروه عدم قطعیت می توانند بر مقصد نهایی ما داشته باشند؟

چه عوامل “غیرقابل پیش بینی” دیگری می تواند برنامه زمانی مورد نظر را تغییر دهد؟

چگونه مدیریت به هر یک از سوالات استراتژیک کلیدی مرتبط با ذینغعان پاسخ داده است؟

آیا مدیران پروژه ترمیم شرکت، بخوبی مجهز شده اند؟ آیا وظایف و مسئولیتها تعریف شده اند؟

Source: Deloitte. (2020). Business recovery from COVID-19: A Guide for Board Members. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/business-recovery-from-covid-19.html